日本語で「YAHVAHの契約を守る」 漢字–以下の約4ページを参照してください

Ere/JeremiYah 31: 31 `Miyo,-bi ga kuru'- soreha YaHVaH no sengendearu - `
watashi ga Isuraeru no ie to Yuda no ie to atarashī keiyaku o musubu toki.
(Kotokunibito no keiyaku wa doko ni arimasu ka? Arimasen.)
: 33 `Shikashi, kore wa watashi ga sonohi-go ni Isuraeru no ie to musubu keiyakudesu'— 
soreha YaHVaH no sengendesu —`watashi wa watashi no rippō o karera no naka ni iremasu. 
Hai, watashi wa karera no kokoro ni sore o kakimasu.
 Watashi wa karera no kami/ shukenja no Eru ni nari, karera wa watashi no min ni narimasu.

Ezekiel 36: 26 Watashi wa mata anata ni atarashī kokoro o atae, anata no uchi ni atarashī rei o okimasu. 
Watashi wa anata no niku kara ishi no kokoro o torisari, anata ni niku no kokoro o ataemasu.
 : 27 Watashi wa watashi no rei o anata gata no uchi ni oki, anata gata ni watashi no sadame o ayuma se,
 anata gata wa watashi no sabaki/ tokken o mamori, sore o okonaimasu. : 28 Anata gata wa, watashi ga 
anata gata no senzo-tachi ni ataeta ji ni sumudearou. Anata gata wa watashi no min to nari, watashi wa 
anata no kami/ shukenja to naru. 
37: 24 Watashi no shimo be dabide wa, karera no ō to narudeshou. Soshite karera zen'in ni hitsujikai ga
 ichi-ri iru. Karera wa mata watashi no sabaki o ayumi, watashi no sadame o mamori, sore o okonaudearou. 
Shinmei-ki/Deuteronomy/Debarim 4: 13 Kare wa anata ni kare no keiyaku o sengen shimashita. 
Sore wa kare ga anata ni meijita 10 no kotobadesu.
 Soshite kare wa sorera o 2-mai no ishi no ita ni kakimashita. : 
14 YaHVaH wa sonotoki watashi ni, anata ga shoyū suru tame ni wataru
 tochi de sorera o okonau koto ga dekiru yō ni, anata ni hōrei to jōrei o oshieru yō ni meijimashita. 

Epeso 2: 8 Megumi ni yotte, anata gata wa shinkō ni yotte sukuwa
remasu. Soshite sore wa anata jishin no monode wa arimasen: Sore wa kami/ shukenja Eru no okurimonodesu: : 09 Shigotode wa arimasen, daremoga jiman shite wa ikemasen. : 10 Watashitachi wa kare no giryōdeari, musuko mesaia de zenkō no tame ni sōzō sa remashita. 
Shito/Acts 3: 25 Anata gata wa yogen-sha no shisondeari,-shin/ shukenja Eru ga watashi-tachi no senzo-tachi to musunda keiyaku no shisondeari, aburahamu ni itta, soshite anata no shison ni oite,-chi no subete no kakei wa shukufuku sa rerudearou. 
: 26 Anata gata ni saisho no kami/ shukenja Eru wa, musuko mesaia o tatete, anata o shukufuku suru tame ni kare o tsukawashi, anata gata zen'in o kare no fugi kara tōzaketa. 

Shinmei-ki/Deut. 7-shō 9-setsu `sore-yue, anata no kami/ soburin Eru, kare wa kami/ soburin Erudearu koto o shitte kudasai. Kare o aishi, kare no mitsuvu~otto o mamoru hitobito to sen sedai ni watatte keiyaku no yasashi-sa o tamotsu chūjitsuna kami/ soburin Erudesu (imashime) shikashi, kare o nikumu-sha-tachi ni, karera o zenmetsu sa seru tame ni, karera no kao ni mukuiru. Kare wa kare o nikumu kare to chūcho shimasen. Kare wa kare no kao ni hensai shimasu. 
: 11 Shitagatte, anata wa, watashi ga kyō anata ni meijite iru imashime (hōrei to jōrei no ryōhō) o mamori, sore o jikkō shinakereba naranai. : 12 `Sorenara, anata ga korera no gishiki o kiita kekka, anata ga sorera o mamori, jikkō suru toki, anata no kami/ shukenja Eru wa anata to issho ni, kare ga anata no senzo ni chikatta keiyaku no shinsetsu o tamotsudeshou.
Ruka 1: Soshite kare no chichi ZakariYaH wa ruaha ha kadoshu de mitasa re, yogen shite itta, ruku.
1: 68 Isuraeru no YaHVaH-shin/ shukenja no Eru ni shukufuku are. Kare wa kare no min o tazunete aganattanode, : 69 Soshite, kare no shimo be dabide no ie de, watashi-tachi no tame ni sukui no tsuno o tateta. : 70 Kare ga kare no junsuina yogen-sha no kuchi de katatta toki, soreha sekai ga hajimatte irai zutto tsudzuite imasu: : 71 Watashitachiha teki kara, soshite watashitachi o nikumu subete no hito no te kara sukuwa rerubekidesu. : 72 Watashitachi no senzo ni yakusoku sa reta awaremi o jikkō shi, kare no junsuina keiyaku o oboeru koto. : 73 Kare ga watashitachi no chichi Aburahamu ni chikatta chikai 

Heburai hito e no tegami 8: 10 Kore wa, watashi ga sonohi-go ni Isuraeru no ie to kawasu keiyakudearu, to YaHVaH wa iimasu. Watashi wa jibun no rippō o karera no kokoro ni oki, karera no kokoro ni kakimasu. Watashi wa karera ni totte shukenja to nari, karera wa watashi ni totte min to narudeshou. 
Ezekiel 11: 14 Futatabi, yahaba no kotoba ga watashi ni nozonda,`hito no ko, anata no kyōdai-tachi, anata no kyōdai-tachi, anata no kakei no hito 々, Soshite Isuraeru no subete no ie wa, Erusaremu no jūmin ga itta,`anata o yahaba kara tōzakete kudasai. Kono ji wa watashi-tachi ni atae rarete imasu. Shoji. Shitagatte, kō iimasu, YaHVaH goddo/ SOVEREIGN EL; watashi wa karera o ikyōto no ma de tōku ni nagedashimashita, soshite watashi wa karera o kuniguni ni chirabara semashitaga, soredemo watashi wa karera ga kuru kuniguni no chīsana seiiki to shite karera ni narimasu. : 17 Shitagatte, kō iimasu, YaHVaH goddo/ SOVEREIGN EL; watashi wa anata gata o min kara atsume, anata gata ga chirabatte iru kuniguni kara anata o atsume, Isuraeru no ji o anata gata ni ataeru. : 18 Soshite karera wa soko ni kite, soko kara subete no imawashī mono to sono imawashiki mono o torisarudearou. : 19 Watashi wa karera ni hitotsu no kokoro o atae, anata no uchi ni atarashī rei o okimasu.
Watashi wa karera no niku kara ishi no kokoro o torisari, karera ni niku no kokoro o ataemasu. : 20 Karera ga watashi no sadame o ayumi, watashi no gishiki o mamori, sore o okonau tame ni. Karera wa watashi no min to nari, watashi wa karera no kami/ shukenja to naru. 
Heburai 10: 16 - 29; 13: 20 12: 24 Kare (Meshia) wa,-jō de hanasa reta aratana keiyaku no chūkai-shadesu. 

Kare no rei wa watashitachi no kokoro to kokoro ni kare no rippō o kakimasu. 

Rōma hito e no tegami dai 1-shō 31-setsu `shizen'na aijō nashi de, keiyaku o yaburu mono'.
Epeso 2: 12 `Sonotoki, anata gata wa YaHOSHA ga naku, Isuraeru no renpō kara no iseijindeari, yakusoku no keiyaku kara no mishiranu hitodeari, kibō ga naku, sekai ni kyōdaina mono ga inakatta.' Mojidōri, anata wa Meshia, yakusoku no keiyaku kara no eirian nashide imashita. Ronri o kansei sa seru tame ni, anata ga shin no Meshia o motte irunara, anata wa yakusoku no keiyaku no mishiranu hitode wa arimasen. 
Keiyaku to wa nanidesu ka? 
Keiyaku to wa, nanrakano kōdō o jikkō suru tame no 2tsu ijō no tōjisha-kan no shomen ni yoru gōi matawa yakusokudeari, tsūjō wa fūin sa rete imasu (u~ebusutā' s nyū CollegiateDictionary). Desukara, keiyaku to wa, tōjisha o musubitsukeru monodesu. Kyūyaku seisho ni wa ikutsu ka no shurui ga arimasu. Buzoku-kan no keiyaku wa, jōyaku matawa dōmei to minasa remasu (sōsei-ki 26: 26; 31).-Ō to shudai no ma de, meirei to shite (Ere/JeremiYah 34: 8-10); Gōi ya seiyaku nado no kojin-kan matawa gurūpu-kan (Retsuōkika 11-shō 4-setsu-8). Mata, kekkon jitai ga keiyaku to minasa rete imashita (Maru/Malachi 2: 14). 
Yōso ni wa, gōi sa reta jōken no seimei, jōken o junshu suru tame no kaku tōjisha ni yoru sensei, gōi o yabutta koto ni taishite sorezore ga hatsudō shita bassoku no seimei, oyobi seishikina hijun ga fukuma remasu. YAHVAH to ningen to no keiyaku no naka de shudō-ken o nigiru no wa YAHVAH*
desu. Yahaba ga hito to kawasu keiyaku ni kanren suru yahaba no yakusoku wa, ningen no jūjun ni motodzuite imasu 

(sōsei-kings 17: 1; 13). Kono imi de, keiyaku wa kami no gishikidesu. Shitagatte, YAHVAH to ningen to no ma no keiyaku wa, genshukuna sōgo gōideari, jōshi ga kakyū-sha ni kasu gimu demo arimasu. `Kankei' wa Purotesutanto no gainendeari, sono saidai no `keiyaku' gōi no komittomento ga fukuma reru baai to fukuma renai baai ga arimasu. Jissai, kankei wa ihōna seiteki jiken ni kankei shite iru kanōsei ga arimasu. YAHVAH to shin no shinja to no ma no sugureta keiyaku wa, kenshin to ai no fuka-sa o shimeshite imasu. Meshia o shinjiru shin no Heburai hito wa mottomo fukai kankei o motte imasu meimoku-jō no shinfukuinshugi ni wa. 
Kare wa YAHVAH no saidan ni mi o yokotaemasu. Furui keiyaku wa nanideshita ka? YAHVAH to eraba reta kuni to no ma no gōi wa, ippan ni kyū yakkan to yoba rete imasu. Shōsai wa shutsuejiputoki 19-shō kara 24-shō ni arimasu. Kono keiyaku no jōken wa 20-shō kara 24-shō ni arimasu. Jōken o mamoru chikai wa shutsuejiputoki 23: 20, 23, 25, 31 De Heburai hito o shukufuku suru to iu YAHVAH no yakusoku ni arimasu. (Heburai 6: 17 - 18 To hikaku) soshite Heburai hito no henji, Shutsuejiputoki/Exodus 24: 3 
To shinmei-ki/Deuteronomy/Debarim 5: 27 - 28. Fu jūjun no noroi wa, Shutsuejiputoki/Exodus 19: 5, 6 

Oyobi 23: 22, 33 No `if' ni yotte rikai sa re, yakusoku o jōken-tsuki ni shimasu. Shukufuku to noroi wa Rebi-ki/Lev/ VaYikra/ ”And He Called” 26-shō to Shinmei-ki 27-shō to 28-shō de kurikaesa rete imasu. Seishikina hijun 
Shutsuejiputoki 24: 4-11 Ni kiroku sa rete imasu. Eraba reta-sha-tachi (tsuma) wa, samazamana shukufuku no mikaeri to shite, yahaba (otto) ni shitagau koto ni dōi shimashita 

(deb/Exodus/Shemoth 24: 3; 19: 5 To 6; 23: 22, 23, 25, 31). Mujōken `mujōken no sukui' no gainen wa seisho ni wa arimasen. 
1 Yohane 3: 7 `…… Gi o okonau mono wa gidearuga, gi o okonau mono wa gidearu.' 
1 Yohane 2: 1 - 6 `IF' to no jōken-tsuki no yakusoku 〜 watashi no chīsana kodomo-tachi, korera no koto wa anata gata ni tsumi o okasanai yō ni watashi o anata ni kakimasu. Soshite, moshi hito ga tsumi o okashitanara, watashitachiha chichidearu Yoshito no YaHOSHA Meshia o yōgo shimasu. 

Habakuku 2: 4 `Seigi wa shinkō ni yotte ikiru (mi kotoba ni yotte)' fūfu keiyaku no tsudzuki kono kekkon wa mochiron shōchō-tekidesuga, soreha YAHVAH to Heburai hito no kuni to no ma de okonawa reta ippantekina gōi o shimeshite imasu (Ezekiiru 16).

Saisho wa, tsuma wa ippantekina hōhō de otto ni shitagau koto ni dōi suru kamo shiremasen. Shikashi, kekkon no sai ni wa, tōsho no keiyaku-ji ni kaka rete inakatta tokutei no fukujū kōi o tomonau ōku no jōkyō ga hassei shimasu. Kyū yakkan no jōken ni wa, jikkai no yōyaku to, tokutei no jōkyō de jikkai o dono yō ni tekiyō subeki ka o teigi shita samazamana hōrei to hanketsu ga fukuma rete imashita 

(Shutsuejiputoki (Exodus 20 kara 23; 34: 27, 28). Korera wa keiyaku no ippantekina jōkendeshita. Karera wa keiyakude wa arimasendeshita! Keiyaku wa, YAHVAH to Heburai hito no kuni to no ma de, sorezore no jōken o mamoru to iu gōideshita (tokutei no yakusoku no mikaeri to shite no jūjun). 
Anata wa GivingandSharing no `All about the Covenants' to iu kiji o yomu kamo shiremasen. Sore wa WWW. GiveShare. Org. 
Heburai-go no shippai (shinden no gisei no hōsoku,-zai no sasagemono o tsuika) shikashi, kekkonshiki no toki ni `otto e no fukujū no yakusoku ga nani o imi suru no ka' o yoki shinakatta shiji sa reta josei to shite, eraba reta mono wa sugu ni fusoku shimashita. Eremiya/JeremiYah ga nochini 7: 22 

O kaita no wa kono tamedesu. : Shikashi, kono koto wa karera ni meijite itta,`watashi no koe ni shitagai nasai. Sō sureba, watashi wa anata gata no yahaba ni narimasu. Anata gata YaHOSHA ga naku, Isuraeru no renpō kara no iseijindeari, yakusoku no keiyaku kara no mishiranu hitodeari, kibō ga naku, sekai ni kyōdaina mono ga inakatta.' Mojidōri, anata wa Meshia, yakusoku no keiyaku kara no eirian nashide imashita. Ronri o kansei sa seru tame ni, anata ga shin no Meshia o motte irunara, anata wa yakusoku no keiyaku no mishiranu hitode wa arimasen. Keiyaku to wa nanidesu ka? Keiyaku to wa, nanrakano kōdō o jikkō suru tame no 2tsu ijō no tōjisha-kan no shomen ni yoru gōi matawa yakusokudeari, tsūjō wa fūin sa rete imasu (u~ebusutā' s/Webster’s nyū Collegiate Dictionary). Desukara, keiyaku to wa, tōjisha o musubitsukeru monodesu. Kyūyaku seisho ni wa ikutsu ka no shurui ga arimasu. Buzoku-kan no keiyaku wa, jōyaku matawa dōmei to minasa remasu (sōsei-ki 26: 26 `31').-Ō to shudai no ma de, meirei to shite (Ere 34: 8;10); Gōi ya seiyaku nado no kojin-kan matawa gurūpu-kan 
(Retsuōkika 11-shō 4-setsu `8 '). Mata, kekkon jitai ga keiyaku to minasa rete imashita (maru 2: 14). Yōso ni wa, gōi sa reta jōken no seimei, jōken o junshu suru tame no kaku tōjisha ni yoru sensei, gōi o yabutta koto ni taishite sorezore ga hatsudō shita bassoku no seimei,oyobi seishikina hijun ga fukuma remasu. YAHVAH to ningen to no keiyaku no naka de shudō-ken o nigiru no wa YAHVAH*desu. Yahaba ga hito to kawasu keiyaku ni kanren suru yahaba no yakusoku wa, ningen no jūjun ni motodzuite imasu (sōsei-ki 17: 1 `13'). Kono imi de, keiyaku wa kami no gishikidesu. Shitagatte, YAHVAH to ningen to no ma no keiyaku wa, genshukuna sōgo gōideari, jōshi ga kakyū-sha ni kasu gimu demo arimasu. `Kankei' wa Purotesutanto no gainendeari, sono saidai no `keiyaku' gōi no komittomento ga fukuma reru baai to fukuma renai baai ga arimasu. Jissai, kankei wa ihōna seiteki jiken ni kankei shite iru kanōsei ga arimasu. YAHVAH to shin no shinja to no ma no sugureta keiyaku wa, kenshin to ai no fuka-sa o shimeshite imasu. Meshia o shinjiru shin no Heburai hito wa mottomo fukai kankei o motte imasu meimoku-jō no shinfukuinshugi ni wa.

 Kare wa YAHVAH no saidan ni mi o yokotaemasu. Furui keiyaku wa nanideshita ka? YAHVAH to eraba reta kuni to no ma no gōi wa, ippan ni kyū yakkan to yoba rete imasu. Shōsai wa shutsuejiputoki 19-shō kara 24-shō ni arimasu. Kono keiyaku no jōken wa 20-shō kara 24-shō ni arimasu. Jōken o mamoru chikai wa shutsuejiputoki 23: 20, 23, 25, 31 De Heburai hito o shukufuku suru to iu YAHVAH no yakusoku ni arimasu. (Heburai 6: 17 - 18 To hikaku) soshite Heburai hito no henji, shutsuejiputoki 24: 3 To shinmei-ki 5: 27 - 28. Fu jūjun no noroi wa, shutsuejiputoki 19: 5, 6 Oyobi 23: 22, 33 No `if' ni yotte rikai sa re, yakusoku o jōken-tsuki ni shimasu. Shukufuku to noroi wa Rebi-ki 26-shō to shinmei-ki 27-shō to 28-shō de kurikaesa rete imasu. Seishikina hijun wa shutsuejiputoki 24: 4 `11' Ni kiroku sa rete imasu. Eraba reta-sha-tachi (tsuma) wa, samazamana shukufuku no mikaeri to shite, yahaba (otto) ni shitagau koto ni dōi shimashita (de 24: 3; 19: 5 To 6; 23: 22, 23, 25, 31). Mujōken `mujōken no sukui' no gainen wa seisho ni wa arimasen. 
1 Yohane 3: 7 `…… Gi o okonau mono wa gidearuga, gi o okonau mono wa gidearu.' 2: 1 - 6 `IF' to no jōken-tsuki no yakusoku 〜 watashi no chīsana kodomo-tachi, korera no koto wa anata gata ni tsumi o okasanai yō ni watashi o anata ni kakimasu. Soshite, moshi hito ga tsumi o okashitanara, watashitachiha chichidearu Yoshito no YaHOSHA Meshia o yōgo shimasu. 
Habakuku 2: 4 `Seigi wa shinkō ni yotte ikiru (mi kotoba ni yotte)' fūfu keiyaku no tsudzuki kono kekkon wa mochiron shōchō-tekidesuga, soreha YAHVAH to Heburai hito no kuni to no ma de okonawa reta ippantekina gōi shimeshite imasu (ezekiiru 16). Saisho wa, tsuma wa ippantekina hōhō de otto ni shitagau koto ni dōi suru kamo shiremasen. Shikashi, kekkon no sai ni wa, tōsho no keiyaku-ji ni kaka rete inakatta tokutei no fukujū kōi o tomonau ōku no jōkyō ga hassei shimasu. Kyū yakkan no jōken ni wa, jikkai no yōyaku to, tokutei no jōkyō de jikkai o dono yō ni tekiyō subeki ka o teigi shita samazamana hōrei to hanketsu ga fukuma rete imashita (shutsuejiputoki 20 kara 23; 34: 27, 28). 
Korera wa keiyaku no ippantekina jōkendeshita. Karera wa keiyakude wa arimasendeshita! Keiyaku wa, YAHVAH to Heburai hito no kuni to no ma de, sorezore no jōken o mamoru to iu gōideshita (tokutei no yakusoku no mikaeri to shite no jūjun). Anata wa GivingandSharing no `AllabouttheCovenants' to iu kiji o yomu kamo shiremasen. Sore wa WWW. GiveShare. Org. Heburai-go no shippai (shinden no gisei no hōsoku,-zai no sasagemono o tsuika) shikashi, kekkonshiki no toki ni `otto e no fukujū no yakusoku ga nani o imi suru no ka' o yoki shinakatta shiji sa reta josei to shite, eraba reta mono wa sugu ni fusoku shimashita. Eremiya ga nochini 7: 22 O kaita no wa kono tamedesu. : Shikashi, kono koto wa karera ni meijite itta,`watashi no koe ni shitagai nasai. Sō sureba, watashi wa anata gata no yahaba ni narimasu. Anata gata wa
Rei o hikaku shite kudasai. 
19 “24]: Shikashi, kono koto wa karera ni meijite itta,`watashi no koe ni shitagai nasai. Sō sureba, watashi wa anata no Yaba ni nari, anata gata wa watashi no min to narudeshou. Watashi ga anata ni meijita subete no michi o ayumi nasai. Anata ni. Shikashi, karera wa mimi o katamuke tari, mimi o katamuke tari sezu, kaunseru no naka o aruki, karera no jaakuna kokoro o sōzō shite aruki, mae nide wanaku ushiro ni ikimashita. Anata no senzo ga Ejiputo no kuni kara dete kita hi kara kyō ni itaru made, watashi wa anata gata ni subete no shimo bedearu yogen-sha-tachi o tsukawashi, mainichi hayaku okite karera o tsukawashita. Soredemo karera wa watashi ni mimi o katamukezu, mimi o katamukenakatta. Karera no kubi o katakuna ni shita: Karera wa karera no senzo yori mo warui koto o shita'(Ere 7: 22 - 26). Hōritsu ga tsuika sa remashita eraba reta-sha-tachi no ihan no tame ni, rippō ga tsuika sa remashita (garateya 3: 19, Kono seisho no kanzen'na setsumei wa atode atae raremasu). Kono tsuika sa reta rippō wa, Heburai hito ga kyūyaku seisho no jōken ni shitagawanakatta koto o omoidasa seru koto o mokuteki to shita gisei-hō (shinden-hō)deshita (Heburai hito 10: 1 `4 '). Soreni wa,-kotsu no oreru gisei dakedenaku, samazamana senrei, gishiki, gishiki mo fukuma rete imashita. Sore wa kagira reta kikan o taishō to shite imashita (Heburai 9: 10, Mājin o sanshō). Kono shisutemu wa, eraba reta-sha-tachi ga Ejiputo o satta nochi no 2-nen-me made hajimarimasendeshita (de 40: 1, 17). Kore wa gisei ga seitei sa reta tokideshita (Ere 7: 22). Rebi-ki 4: 2 Made, Heburai hito no hitobito ga kakawaru tsumi no ike ni e ni tsuite no genkyū wa arimasen. Shitagatte, ronri-tekina junjo de, Rebi-ki wa shutsuejiputoki ni tsudzukimasu. Heburai hito ga kyū yakkan no yōken o mitasanakatta tame ni, tsuika no hōritsu ga seitei sa remashita. 
Soshite, YAHVAH e no jūjun wa hōritsu no mongon ni shitagau koto ni gentei sa rete imashitaga,-koku zentai to shite wa, sono gentei sa reta jūjun sae mo dekimasendeshita. Kyūyaku seisho ni wa reitekina yakusoku wa arimasendeshita. Sukui wa kyōtei no ichibu to shite teikyō sa remasendeshita. Heburai hito no jūjun o jōken to shite, yakusoku wa nikutai-tekina shukufuku to kokka anzen hoshō nomideshita (shinmei-ki 26, shinmei-ki 28). Sukui no yakusoku wa, gōi zentai no dokoni mo miatarimasen. Tsumi no yurushi mo arimasen. Pauro wa Heburai hito e no tegami no naka de, gisei no shisutemu wa tsumi o torinozoku hōhō to shite wa yakudatanakatta to itte imasu. Sore wa tan'ni tsumi o omoidasa seru mono to shite yakudachi, reitekina yakusoku ga atae rare, koko no tsumi ga yurusa reru toki o tanoshiminishiteimasu (Heburai 10: 1 Kara 10). Eraba reta hitobito wa, zentai to shite, YAHVAH ni shitagau kokoro mo yokkyū mo motte imasendeshita. Saibankan, Samyueru, kingusu, kuronikuru no hon wa, eraba reta kuni ga yahaba ni shitagatta jiki ga hotondo nakatta to iu jijitsu o shōmei shite imasu. Dabide no ie kara no Heburai hito no hanran no ato, kita ōkoku ga shitagaou to shita koto wa ichido mo arimasendeshita. Yuda ni wa, kagira reta kikan dake kaikaku o okonatta gi no ō ga sū-ri imashitaga, Yuda mo shitagau koto ga dekinai koto ga wakarimashita. 
Ryōkoku wa kuni no horyo ni oiyara re (II-ō 17: 18; 25: 24), Rikon shimashita (Ere 3: 8 Kara 11). Soredemo, YAHVAH to The Chosen no mono to no ma no keiyaku (gōi) wa, sore jitai ga mokutekidearu koto o ito shita monode wa arimasendeshita. Mushiro, sore wa shitagaubeki koto no senku-shadeshita. Sore wa, yahaba ga jinrui no tame ni kare no mokuteki o tassei suru tame ni shiyō suru kotodeatta fumiishideshita. Sore wa atarashī keiyaku no kiso to naru kotodeshita! Atarashī keiyaku: Kore wa atarashī keiyaku ni tsuitedesu. Watashitachiha dōi shi, junsuina seishin ni watashitachi ni kare no shiji o kaku yō ni tanomimasu jeremiya 31: 31 - 36 No kokoro. Zengo no uta mo yonde kudasai. Watashi wa jibun no rippō o karera no uchinaru bubun ni oki, sore o karera no kokoro ni kakimasu. Soshite karera no chichi to nari, karera wa watashi no min to narudeshou. Heburai-go 8 matawa 10: 16. `Kore wa watashi ga sonohi-go ni karera to musubu keiyakudesu, to YAHVAH wa iimasu, watashi wa karera no kokoro ni watashi no hōritsu o oki, karera no kokoronouchi ni watashi wa sorera o kakimasu. 

17 Soshite karera no tsumi to fugi wa, koreijō oboeteinaideshou.' Kono rippō ni wa, kare no makuya o tateru tame no shiji ga arimasu. Kore ga Meshia no makuyadesu. Anata ga kare no futōna onkei ni yotte sukuwa re, kare no bunri sa reta rei ni hitasa re, kare no ai de mitasa re, kare no chi ni yotte kiyome rare, soshite saishūtekini fukkatsu no chikara o atae rareru to, kare wa anata no naka de YaHOSHA Meshia ni narimasu. Rōma hito e no tegami dai 11-shō 19-setsude wa, watashitachiha `yasei no orību no ki to shite yoi orību no ki ni tsugiki sa remasu. Yudayahito ga tsugiki sa reru kamo shirenai kotokunibito no keiyaku wa arimasen. Isuraeru no mishiranu hito wa, Meshia to issho ni aruki, kare no zenkō, kare no imashime, seitei-hōoyobi sabaki o mamoru tame ni, Isuraeru to issho ni naranakereba narimasen. Kare no rippō wa kare no kotoba no ichibudeari, omo ni shutsuejiputoki - shinmei-ki, Matai 5-shō, soshite Jon ni yoru keiji o tōshite kanzen ni hakken sa remashita. Shitagatte, watashitachi no gōi/ keiyaku no ichibu wa, kare no kotoba (keiji e no sōsei-ki) e no jūjundesu. Rippō matawa rippō wa, jikkai dakedenaku, seitei-hō to hanketsu, saisho no 5-satsu no hon, shihen, yogen-sha, oyobi N. T. Kyōen o fukumu. Kore wa, watashitachi ga YAHVAH o aishite iru ka dō ka o shimeshite ori, dai 1, dai 2, dai 3 no Yohane no subete o mite, koko ni 1 

Yohane 5: 2 - 3 Ga arimasu. Kore ni yotte, watashitachi ga chichi o aisuru toki, watashitachiha chichi no kodomo-tachi o aishi, kare no imashime o mamoru koto o shitte imasu: kodomo-tachi o aishi, kare no imashime o mamoru koto o shitte imasu. Kore wa chichi no aideari, watashitachi wa kare no imashime o mamorimasu. Soshite kare no imashime wa hisande wa arimasen. Girisha/Greek no 1785-nen no imashime imashime, imashime. (Genbunde wa `oshieru' matawa `rippō'.) 
G/Greek 926 gurīvu~asu `osoroshiku, omoku, omoku' YaHVaH no imashime wa yorokobidesu! Watashitachiha idaina Heburai-go no orību no ki ni tsugiki sa rete imasu. Rōma hito e no tegami dai 11-shō o sanshō shite kudasai. Desukara,`anata wa yudayahitodesu ka' to iu kotokunibito to no keiyaku wa arimasen. Rōma hito e no tegami dai 2-shō 28, 29-setsu o sanshō shi, Heburai-go no sho, tokuni ika no 

Heburai-go 9-shō 9-setsu o tetteiteki ni shirabete kudasai. Saisho no makuya wa mada tatte imashita. 9: Sore wa tōji no sugatadeari, ryōshin ni kanshite wa, okurimono to gisei no ryōhō ga teikyō sa re, hōshi o kanpeki ni shita kare o tsukuru koto wa dekimasendeshita. 10 Niku to nomimono, daibā no sentakubutsu, niku no gishiki ni nomi tatte ita mono wa, kaikaku no toki made karera ni kasa rete imashita. 11: Shikashi, Meshia wa,-te de tsukura reta monode wa naku, tsumari kono tatemono no monode wa naku, yori ōkiku, yori kanpekina makuya ni yotte, kitarubeki yoimono no dai saishi ni narimashita. 12: Yagi ya koushi no chide wa naku, jibun no chi ni yotte, kare wa watashitachi no tame ni eien no aganai o ete, hanareta basho ni ichido haitta. 

Romans _ 6: 4 Desukara, watashitachiha baputesuma ni yotte shi ni hōmura remasu. Sore wa, YaHOSHA Meshia ga chichi no eikō ni yotte shi kara yomigaera reta yō ni, watashitachi mo mata atarashī jinsei o ayumubekidesu.

 Eph _ 4: 5 1-Ri no masutā, 1-ri no shinkō, 1-ri no baputesuma, 

Colossians 2: 12 Baputesuma de kare to issho ni hōmura re, anata gata mo mata, kare o shi kara yomigaera seta yā no hataraki no shinkō ni yotte kare to tomoni yomigaera remashita. 
1 Peter/Kepha _ 3: 21 “Baputesumade sae mo, Meshia no fukkatsu ni yotte watashitachi o sukuu yōna sugata.” 
Otto no YaHOSHA to atarashī keiyaku kankei o musubimashou. Otto to Nihongode `YAHVAH Kovunanto'  kyōen no hi/ ansokujitsu wa omoni Rebi-ki/VaYikra 23-shō ni arimasu. Kono Moto no ichibu wa Rebi-ki no shisai dake ni kaka rete imasu. Anata ga sō surunara, sore no hotondo wa watashitachi, Heburai hito ni arimasu. Kono shō wa subete no Heburai-go o taishō to shite imasu. Heburai hito wa daredesu ka? Butsuri-tekina Heburai-go - kore ni wa, sekai jinkō no daibubun ga fukuma re, hakujin, kokujin, aka, kiiro nado ga fukuma remasu. Hotondo no baai, sore o tsuiseki suru koto wa fukanōdesu. `Mishiranu hito' to wa daredesu ka? Mishiranu hito wa seishin-tekina Heburai hitodesu - jōki no kategorī ni wa fukuma rete imasenga, karera wa YAHVAH no Heburai hito ni naritai to omotte imasu. Karera wa kare no keiyaku no jōken ni dōi shimasu. 

Rōma 2: 28 - 29 To 11. Shitagatte, YAHVAH no kyōen no hi wa atarashī keiyaku ni nokorimasu. Shikashi, YAHVAH wa gochisō o hitsuyō to shinai yōdesu. Tashika ni chigaimasu! Mondai wa kare no junsuina kyōen no hibi no goyōdeshita. Desukara, koko ni, izaya to Hosea no `kichōna seisho' to iu kotoba no `zen' to `ato' ga arimasu. 
Izaya/IsaiYah 1: 14 Ā! Kyōen no iji wa waruidesu ka? `Anata no shingetsu to anata no ninmei sa reta gochisō wa watashi no tamashī o nikumimasu. Karera wa watashi ni totte nayami no shudesu. Watashi wa taeru no ni unzari shite imasu.' Bangō! 

IsaiYah 66: 22 Kyōen no iji wa junsuidesu! Karera wa OT no tame, genzai soshite ashita no tamedeshita. Meshia no junsuina kotoba wa ikkan shite imasu. `Watashi ga tsukuru atarashī ten to atarashī ji ga watashi no mae ni todomaru yō ni, yahaba wa itta, anata no shison to anata no na wa todomarudearou. Soshite, aru shingetsu kara betsu no tsuki e, soshite aru ansokujitsu kara betsu no ansokujitsu e to, subete no niku ga watashi no mae de sanbi suru yō ni narudeshou, to maitiwan/ YAHVAH wa iimasu. 
Hosea 2: 11 Zengo: Zen: Watashi wa mata, kanojo no subete no kanki, kanojo no gochisō no hi, kanojo no shingetsu, kanojo no ansokujitsu, soshite kanojo no subete no genshukuna gochisō o yame sasemasu. Hosea, Ato: 12: 9: Soshite, Ejiputo no kuni kara kita anata no chichi yahabadearu watashi wa, genshukuna kyōen no jidai no yō ni, anata o makuya ni sumawasemasu. ZecharYah (8 ), Ch 14; EzekiYah 45 de owari, 46 to 47. 

Korosai/Colossians 2: 14 - 16. Shito genkō-roku/Acts 13: 42, 16: 13, 17: 2. Ansokujitsu no hito wa, futōna onkei ni yotte sukuwa rete iru koto ga wakarimasu, epeso hito e no tegami Ephesians dai 2-shō 8 - 10-setsu. ` (Megumi ni yotte) megumi ni yotte, anata gata wa shinkō ni yotte sukuwa rerukaradesu. Soshite sore wa anata jishin no monode wa arimasen: 
Sore wa YAHVAH no okurimonodesu: Shigotode wa naku, daremoga jiman surubekide wa arimasen. Nazenara, watashitachiha YaHOSHA mashiachi de zenkō no tame ni sōzō sa reta kare no giryōdeari, yahaba wa watashitachi ga karera no naka o ayumubekidearu to sadameta mae ni sore o motte itakaradesu.* 
Rōma 10: 9, Heburai 9, 10; shito 2: 38 
Wa tsugi no tōridesu. Sorekara Petero wa karera ni itta,`kuiaratame nasai, soshite tsumi no yurushi no tame ni YaHOSHA Mashiachi* no nanioite anatagata hitorihitori ni baputesuma o sazuke nasai. Sō sureba anata gata wa junsuina rei no tamamono o uketorudeshou. Watashitachi wa ima, watashitachi ga sukuwa rete iru ka dō ka o shitte imasu. Kore wa, yakobu no sho ni kuwaete, subete no seisho de manaba rete imasu. Kore wa hitsuzen-teki ni YAHVAH no michi o aruku koto o fukumimasu. Sakuhin wa hozon sa remasenga, YaHVaH ni utattari jūbun'noichi o osame tari suru yōna subarashī sakuhin o tsudzukeru koto ga dekimasu. Sābisu e no sanka wa shigotodesu. Shin no shinja wa, mi kotoba ga itte inai kotode wa naku, mi kotoba ga itte iru koto ni yotte `seisho nomi' ni yotte ikite imasu. 
Matto/Matthew 4: 4 To shinmei-ki/Debarim 8: 4: Shikashi kare wa kotaete itta,`sore wa kaka rete iru, hito wa pan dake de ikiru node wa naku, eien no kuchi kara deru subete no kotoba ni yotte 

メールをするときは、あなたの名前、質問、コメントをどの国(日本)に伝えてください。 シャローム、ありがとうございました。

Doko no kuni ka oshietekudasai (Nihon) ZephanYah/TsephanYah
読者と仲間の信者。 1969年軽井沢の職人がこのカッティングを売ってくれました。 浅間。 その後、ママさんとパパの息子が長野県に行きました。 ママは今、私の壁に別のアサマの絵を描きました。 私は日本が大好きです。 私はコンピューターとテキストに苦労しています。 私を許してください。 メールを送信する際は、関心のある記事の名前とページ番号を入力してください。 私は英語に翻訳することができます。 またはあなたは翻訳するかもしれません。 私は主にGoogleを使用しています。 父YaHVaHの私の兄弟姉妹をあなたに愛してください。 ハレル!

Dokusha to nakama no shinja. 1969-Nen Karuizawa no shokunin ga kono kattingu o utte kuremashita. Asama. Sonogo, mama-san to papa no musuko ga Nagano ken ni ikimashita. Mama wa ima, watashi no kabe ni betsu no Asama no.
e o kakimashita. Watashi wa Nihon ga daisukidesu. Watashi wa konpyūtā to tekisuto ni kurō shite imasu. Watashi o yurushitekudasai. Mēru o sōshin suru sai wa, kanshin no aru kiji no namae to pēji bangō o nyūryoku shite kudasai. Watashi wa Eigo ni hon'yaku suru koto ga dekimasu. Matawa anata wa hon'yaku suru kamo shiremasen. Watashi wa omoni gūguru/Goggle? o shiyō shite imasu. Chichi YaHVaH no watashi no keiteishimai o anata ni aishite kudasai. Hareru! TsephanYah@YahvahYahweh.Name  www.YahvahNotYahweh.com

Audio SermonsNew CovenantFeastsFoodHOMEImmersedMashiac/Christ?Messiah's NameYaHVaHYaHVaH OrYaHWeH?
Kingdom FeastMediaPassoverPentecostResurrectionSalvationScripturesTribulationYaH's Law or Moses?Why "GOD"
ArchiveNew ArchiveHebrew Why V?

email me
Nihongode `YAHVAH Kovunanto
email me
ASAMA YAMA 1969